maandag 30 juli 2012

Give away

One for my daughter, one for a friend and one, maybe...for you! Yes, three is a party, and with three beautiful daughters, to me all beautiful things come in threefold. So...

Een voor mijn dochter, een voor haar vriendinnetje, en misschien wel een voor jou! Ja, drie, dat is hier echt een feestje, en met drie pracht meiden komen voor mij alle goede dingen min of meer in drievoud.

The first skirt I made last week, was for my daughter:

Dus, maakte ik een rokje voor mijn dochter:The second one, I made for her friend's fourth birthday:

Een tweede als verjaarskadootje voor haar vriendinnetje van 4:
And the third one, I've decided to give away:

En een derde om weg te geven: The skirt is made for a four year old, so if you have or know any little girl who'd like this skirt, all you have to do is follow this blog and leave a message. The give away closes at august 15th.

Het rokje is gemaakt voor een meisje van vier jaar. Heb jij of ken jij een meisje dat  je hier blij mee kunt maken? Wordt dan volger van deze blog en laat hier een berichtje achter. Meedoen kan t/m 15 augustus!
zaterdag 28 juli 2012

Crochet edged skirt #2

After finishing a crochet edged baby skirt a while ago, I just had to make some more.....

Na dat eerste babyrokje met een gehaakt randje, moest ik er gewoon nog een paar maken.....


But this time, for a bigger girl.

Maar nu wel voor een wat groter meisje.
For the edging, I was inspired by "Oya", the art of crochet edging practised in Turkey, which once, long ago was my first introduction to crochet.

Voor dit randje heb ik gebruik gemaakt van een" Oya" randje dat ik jaren geleden heb leren haken in Turkije.
Sitting in the park these past few days, working on these edgings was quite a trip down memory lane...

Zo in het park, hakend op het gras terwijl de kinderen om me heen speelden, kwamen er wel een heleboel herineringen terug aan die tijd!


And as you can see, I made more than just one skirt! To be continued.....


En zoals je ziet haakte ik aan meer dan een rokje! Wordt vervolgd......
PS: the fabric used for this skirt is one of my thrifted treasures!


PS: het stofje voor dit rokje is een kringloop schat!

vrijdag 27 juli 2012

Perfect summer daysSunshine, friends, the park: the kids...they play and play and play.

Me? well, I sit in the grass, enjoy watching the girls, chat with friends and crochet. Let's make this a long, long summer!donderdag 19 juli 2012

And more colour is even better!


So why not paint some walls?

Hoe meer kleur hoe beter. Dus waarom niet een muurtje verven, of twee?Three sisters, working on a 'new' bedroom for the eldest one....

Drie zusjes verven samen een 'nieuwe' slaapkamer voor de oudste......


woensdag 18 juli 2012

Colour is good!


Today, I tried to escape from those dark, grey skies by working on some colourful projects.

Vandaag een poging gedaan om aan die grauwe, grijze luchten te ontsnappen door aan een aantal kleurrijke projecten te werken.As usual I find myself working on several projects at the same time; summer skirts, a granny pillow case and my star stitch blanket. Progress is slow, but colourful.

Ik werk weer eens aan meerdere projecten tegelijk: een paar zomerse rokjes, een granny kussen, en  dan is er ook nog steeds de star stitch deken. Ik boek langzaam maar kleurig vooruitgang.

dinsdag 17 juli 2012

Instagram moments: another thrifted treasure


Yesterday, I took my daughters thrifting. And look what they found.........

Gisteren ben ik in de regen maar even gaan kringlopen met mijn dochters, en kijk eens wat ze vonden.....


Now they can all skate together...Just waiting for the rains to pass so we can go skating in the park.

Nu kunnen ze samen skeeleren. En als het nu ook nog even droog wordt, kunnen we naar het park.zondag 15 juli 2012

Crochet & felt garland

Last week, my daughters and I went camping. We had quite some rain, so we spent quite a few hours in our tent, watching the sky, waiting for the rains to pass, reading, playing and crafting a little.

Afgelopen week gingen mijn dochters en ik kamperen. Het regende nogal wat, dus we hebben heel wat uurtjes doorgebracht in en bij de tent; starend naar de lucht, wachtend tot de regen zou stoppen, spelend, knutselend, en lezend. Together, we made a felt and crochet garland.

Samen maakten we van vilt en haaksels een mooie slinger.
With raindrops falling in our neck and a cold wind blowing in, we used felt, yarn, all kinds of stickers and felt tipped pens,  and a 3.0 mm crochet hook to make something sunny and colourful.

Terwijl de regen zo van de luifel onze nek inliep en de wind ons om de oren blies, maakten wij van vilt, garen en een 3.0 mm haaknaald, stickers en viltstiften iets kleurrijks en zonnigs.That's the good thing about rainy days in a tent: you have nowhere to go and all the time in the world to craft along.

Dat is dan weer het positieve aan een regenachtige dag op de camping: je hoeft nergens heen en hebt alle tijd om lekker te knutselen.

But ofcourse we hurried outside as soon as the sun came out!

Maar toen de zon dan aan het einde van de middag eindelijk tevoorschijn kwam, zijn we natuurlijk wel snel de tent uitgesneld!


See, how snowwhite enjoys the sunshine?

Zie je hoe Sneeuwwitje van het zonnetje geniet?zaterdag 7 juli 2012

Instagram moments: summer holidays!Finally, our summer holidays have begun, and it makes us feel like dancing!... and cycling, and staying up late and playing in the park, and go camping, playing at the beach and eating ice creams and so much more!
The Instagram project is all about documenting those precious little moments in life. Why don't you leave a message after this post and join in?

woensdag 4 juli 2012

Flowers for Jessica
"What are you making?" Eight year old Jessica asked me on a sunny monday afternoon.
- "A flower garland", I answered.
"For who?" She asked.
- "I don't know yet, do you like it?"
"Yes, very much", she answered.
Well, Jessica, then this garland is for you.
"Wat ben je aan het maken?" vroeg de achtjarige Jessica mij op een zonnige maandagmiddag.
- "Een bloemenslinger"antwoordde ik.
"Voor wie?"vroeg ze.
- "Dat weet ik nog niet, vind jij 'm mooi?"
"Ja, heel mooi!"Antwoordde ze.
- Dan wordt deze slinger voor jou!"


dinsdag 3 juli 2012

'Thank you' skirt

A while ago, my daughter's teacher gave her a beautiful pair of skeelers; too small for herself, and still a bit too big for Fatim. But she doesn't mind. She skates whenever she can. In the livingroom, on the balcony and in the park. This was a really great gift for an eight year old with a long summer ahead of her!

Een tijdje geleden kreeg mijn dochter van haar juf een mooi paar skeelers. Te klein voor de juf, nog een beetje groot voor Fatim. maar dat maakt haar niets uit! Ze skate waar en wanneer ze kan. Voorzichtige rondjes door de kamer, heen en weer op de galerij van de flat en grotere rondjes in het park. Echt, een prachtig kado voor een meisje van acht met een lange zomer voor de boeg!
And so, to say 'Thank you', I made a little skirt for her teacher's daughter (who is still way too young for skeelers!)

En dus, bij wijze van 'dank je wel', maakte ik voor het dochtertje van de juf (dat nog veel te jong is om te skeeleren) een rokje.The floral fabric was a true thrift store treasure, and the orange fabric was biught at our local fabric shop. The crocheted edges were made with my new 'special' hook. A succesful exepriment this time!

Het bloemenstofje was een echte kringloop schat, de oranje stof komt van de stoffenwinkel om de hoek. Het gehaakte randje maakte ik met mijn nieuwe haaknaald. Een geslaagd experiment deze keer.

maandag 2 juli 2012

PIF 2012: present #1

I know she's received her present, so now I can blog about it :)

Ik weet dat het pakje goed is aangekomen, dus nu kan ik erover bloggen :)


For 'little Pollewop', Rosalie's daughter at studiozakka.blogspot.com I crocheted a retro-inspired poncho, plus a colourful flower garland.

Voor Kleine Pollewop, het dochtertje van Rosalie van studiozakka.blogspot.com haakte ik een retro-poncho en een bloemenslinger.


That was such fun; making something for someone you've never met and then , just send it away and hope it will be well received!

Zo leuk; iets maken voor iemand die je nog nooit ontmoet hebt en dat dan op goed geluk wegsturen en hopen dat het goed aankomt!And you know what, I get to do this at least four more times! Lucky me :) Working on all those PIF projects is almost on top of my to do list for this summer!

En weet je wat nou zo leuk is? ik mag dit nog zeker 4 keer doen! dat wordt ene leuk project voor deze zomer! 
zondag 1 juli 2012

Instagram moments: looking for a friend
Write a note (use the word 'friend'in it. It's OK if you can't spell it properly yet, it will be understood)

Schrijf een briefje (schrijf 'vriend', ook als je het nog niet goed spellen kan. Dit woord begrijpt iedereen)

Paste unto a balloon (or two, or three)

Plak op een ballon (of twee, of drie)
Let it fly, then wait and hope.

Laat wegvliegen; wacht en hoop.
Don't you wish sometimes you could be 5 years old again?

Zou je soms niet wensen dat je weer even 5 kon zijn?